Algemene Voorwaarden

Artikel 1  ALGEMEEN

1.1  In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtgever: de partij waarmee Opdrachtnemer een Overeenkomst aangaat.
  • Participant: de partij met wie Leskracht een workshop/cursusovereenkomst heeft gesloten.
  • Opdrachtnemer: Leskracht, statutair gevestigd te Hoorn aan de Charlotte van Pallandthof 130.
  • Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten.

Artikel 2  TOEPASSELIJKHEID

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening, aanbiedingen, adviezen en of koop/verkoop door Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtgever, behoudens indien en voor zover van de inhoud van deze algemene voorwaarden in een door de betrokken partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst wordt afgeweken.

2.2  De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3  TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1  Bij een online aanmelding voor een workshop of een training komt de Overeenkomst tot stand door aanvaarding door de participant van het aanbod van Leskracht. Na aanmelding van een workshop/training kan de Participant binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden de aanmelding annuleren. Dit geldt niet voor maatwerktrajecten. De Participant, die een workshop/training ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)participanten, die hij/zij aanmeldt. Bij aanmelding van/door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk. 

3.2  Alle overige Overeenkomst komen tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3  Alle overige voorstellen en offertes van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zijn uitnodigingen tot het doen van een aanbod; indien een dergelijke uiting niettemin als aanbod wordt gekwalificeerd, dan wordt dit aanbod vrijblijvend gedaan en kan het binnen 2 werkdagen door Opdrachtnemer worden herroepen.

3.4  Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet – rechtsgeldig ondertekend – retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn totstandgekomen op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.

3.5  De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

3.6  De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4  HONORARIUM

4.1  Tenzij uit de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk blijkt dat de Opdracht voor een vast bedrag is aangenomen, heeft Opdrachtnemer het recht om de (uur)tarieven aan te passen.

4.2  Het honorarium van Opdrachtnemer is exclusief onkosten van Opdrachtnemer en exclusief declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden

4.3 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

Artikel 5  BETALING

5.1  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum in de op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Het recht op verrekening is uitgesloten.

5.2  Bij overschrijding van de onder 5.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Opdrachtnemer gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.

5.3  Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 6  MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

6.1  Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.

6.2  Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

6.3   Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

6.4  De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 7  UITVOERING VAN DE OPDRACHT

7.1  Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

7.2  Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke eisen zoveel mogelijk in acht.

7.3  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de Opdracht niet geacht met het oog op een bepaalde persoon te zijn gegeven en kan Opdrachtnemer de perso(o)n(en) die de Opdracht uitvoert c.q. uitvoeren doen vervangen. Opdrachtnemer zal zoveel mogelijk in overleg met Opdrachtgever van deze mogelijkheid gebruik maken

Artikel 8  GEHEIMHOUDING

8.1  Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.

Artikel 9  INTELLECTUELE EIGENDOM

9.1  Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

9.2  Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen lesmateriaal, handleidingen, werkwijzen, adviezen, kopieerbladen en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer toegestaan. In geval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10  RECLAMES

10.1  Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt

10.2  Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van Opdrachtnemer waarop de reclame geen betrekking heeft.

10.3  Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

Artikel 11  LEVERINGSTERMIJN

11.1  Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.

11.2  Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de jaarplanning en de agenda van de Opdrachtgever en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit schriftelijk is overeengekomen.

11.3  De Overeenkomst kan -tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12  AANSPRAKELIJKHEID

12.1  Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende Opdracht heeft ontvangen. Bij een adviesopdracht met een langere doorlooptijd dan een half jaar geldt een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium dat Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende Opdracht over de laatste 6 maanden heeft ontvangen.

12.2  Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Opdrachtnemer.

12.3  De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen doen.

Artikel 13  VERVALTERMIJN

13.1  Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Opdrachtnemer kan aanwenden.

Artikel 14  GARANTIE

14.1  Gedurende 6 maanden na levering verleend Opdrachtnemer aan Opdrachtge­ver garantie voor materiaal‑ en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Deze garantie geldt niet, indien de fouten het gevolg zijn van onoor­deel­kundig gebruik of van andere oorzaken dan van materiaal‑ en fabricagefouten.

Artikel 15  ANNULEREN EN RESTITUTIE

15.1  Na aanmelding van een workshop/training kan de Participant binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden de aanmelding annuleren. Voor iedere afmelding die na de twee-wekentermijn binnenkomt zijn annuleringskosten verschuldigd:

  • bij annulering tot 14 dagen  voor het geven van de workshop/training:
    50% van de overeengekomen som;
  • bij annulering op of na de 14e dag voor het geven van de workshop:
    de volle overeengekomen som.

15.2  Workshops en trainingen gaan door als een bepaald minimum aantal deelnemers is ingeschreven. Wordt dit minimum aantal niet bereikt dan heeft Leskracht het recht de cursus te annuleren. De ingeschreven deelnemers ontvangen hierover bericht en het volledige cursusgeld zal binnen 14 dagen worden gerestitueerd.

15.3  Indien Opdrachtgever een ondertekende opdrachtbevestiging annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Opdrachtnemer als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Opdrachtnemer te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

15.4  Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Opdrachtnemer zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16  GESCHILLEN

16.1  Leskracht doet haar uiterste best om het werk naar tevredenheid uit te voeren.

16. 2  Ondanks deze inzet, staat het een ieder vrij klachten in te dienen. Een klachtenformulier is op te vragen bij Leskracht. Op deze klachten komt uiterlijk binnen vier weken een reactie. Het behandelen van de klacht kan uiteraard meer tijd in beslag nemen. Hiervan wordt de klager binnen de termijn van vier weken op de hoogte gesteld. Bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te geven.

16.3  Tot de persoon herleidbare klachtgegevens worden, conform de vereisten van het vrijstellingsbesluit AVG, bewaard tot maximaal 2 jaar na afsluiting van de klacht.

16.4  Beide partijen streven ernaar eventuele geschillen in der minne te schikken.

16.5  Als eerste escalatie is een neutrale derde partij aangewezen in de vorm van Mr. P.A Mentjox – sander.mentjox@wea-nh.nl. Het oordeel van de heer Mr. Mentjox is voor Leskracht bindend, eventuele consequenties worden door Leskracht snel afgehandeld.

16.6  Een geschil naar aanleiding van, in verband met of ter uitvoering van deze overeenkomst, zowel van feitelijke als van juridische aard, wordt alleen dan als zodanig aangemerkt, indien en zodra per aangetekend schrijven aan de wederpartij de redenen van het geschil gemotiveerd worden meegedeeld.

16.7  Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Ook van de klager wordt vertrouwelijkheid gevraagd.

16.8  De overeenkomst met de Opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.

16.9  Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.

16.10  Geschillen welke voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en niet behoren tot de competentie van de kantonrechter zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Leskracht, Hoorn (Rechtbank Noord Holland).

Artikel 17  EIGENDOMSVOORBEHOUD

17.1  Zolang Opdrachtnemer geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Opdrachtnemer.

17.2  Opdrachtnemer heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

17.3  Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn Opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.