Taal bij wereldoriëntatie = win-win

Tijdens dit verdiepingsuurtje leggen we uit hoe het taalonderwijs betekenisvoller, minder beladen en kwalitatief goed inhoud kan krijgen vanuit de kerndoelen Nederlands, met uitzondering van kerndoel 11 (spelling en zinsontleding). Daarnaast is er voldoende ruimte om vragen te stellen of om zelf ideeën te delen.

25,00

Beschrijving

Motivatie en een rijke woordenschat zijn cruciaal bij het opdoen van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden. Taalzwakke kinderen en kinderen die opgroeien in een taalarme gemeenschap, lopen het risico dat ze de leerstof van wereldoriëntatie niet begrijpen omdat taal een obstakel vormt. Door het aanbrengen van samenhang in het onderwijsaanbod leren kinderen meer van wereldoriëntatie én ze leren meer van taal. Maar hoe kun je ervoor zorgen dat de kinderen in praktijk brengen wat ze in de taal- en leeslessen behoren te leren? In deze online werksessie inspireren we je met thematische voorbeeldlessen op het gebied van woordenschat, informatie opzoeken, samenvatten, teksten schrijven/lezen, luisterstrategieën en leergesprekken voeren. Samenhang aanbrengen loont, want er ontstaat meer ruimte voor verdieping en differentiatie terwijl het onderwijsprogramma minder beladen en verkaveld wordt. Bovendien laat onderzoek zien dat een goede woordenschatbeheersing nodig is om kinderen weer aan het lezen te krijgen. Reden genoeg om daar actief mee aan de slag te gaan!