Taalmodule: samenhang taal en wereldoriëntatie

Taalmodule: samenhang taal en wereldoriëntatie

Samenhang taal en wereldoriëntatieTaalontwikkeling bij kinderen wordt bevorderd door een taalrijke omgeving met ruimte voor interactie, het vormen van gedachten, verbanden leggen en betekenis toekennen aan wat ze horen. De Taalmodule “Geen dag zonder taal!” gaat over betekenisvol leren in een sociale en stimulerende context. De diverse materialen (inclusief digitale content) zijn gereedschappen om effectief taalonderwijs te realiseren waarbij taal een middel vormt en geen doel. De taalverwerving vindt plaats binnen levensechte situaties waarin leerlingen aan zet zijn. De aanpak is per onderdeel, op verschillende niveaus inzetbaar. “Geen dag zonder taal!” is grensverleggend en zet kinderen aan om de werkelijkheid te interpreteren en te ordenen, zich uit te drukken en nieuwe ideeën te creëren.

Waar bestaat de taalmodule uit

De Taalmodule is optioneel verkrijgbaar als aanvulling op het werken met de leeromgevingen Regenboog Wereldkist en Spectrumbox.

De Taalmodule bestaat per bouw uit een opbergmap (incl. digitale content) die ingericht is om het taalonderwijs betekenisvol en kwalitatief goed inhoud te geven vanuit de kerndoelen en TULE van Nederlands, met uitzondering van kerndoel 11 (spelling en zinsontleding). De taalkerndoelen bestaan uit drie domeinen: mondeling en schriftelijk taalonderwijs en taalbeschouwing.

Taal module voorbeeldDe TaalTools uit de module geven richting en suggesties op het gebied van:

  • Luisterstrategieën
  • Communiceren
  • Leestechniek
  • Leesstrategieën
  • Teksten schrijven
  • (Talige) werkstukken
  • Leesbevordering
  • Woordenschatuitbreiding

Naast de TaalTools zijn er per onderdeel verschillende voorbeelden uitgewerkt als mogelijke activiteiten om de vaardigheid van een specifiek onderdeel, per kind of groep, te meten (adaptief inzetbaar). De activiteiten en voorbeelden zijn speels en divers van opzet omdat kinderen in een ontspannen en motiverende omgeving het beste van zichzelf laten zien. De verschillende registratieformulieren zijn als kopieerblad in de map opgenomen en kunnen daarnaast ook digitaal ingevuld worden via de bijbehorende website.

Tekstmap AVI 3

tekstmap wereldoriëntatie voor AVI 3

Klik op bovenstaande afbeelding voor een voorbeeld pagina.

Speciaal voor leerlingen op AVI 3 niveau hebben  we de Tekstmap AVI 3 ontwikkeld. Hierin zijn alle kerndoelen in verhaalvorm opgenomen, geschreven op AVI 3 niveau. Voor leerlingen die nog niet toe zijn aan het zelfstandig opzoeken van informatie op internet of ander bronnenmateriaal, kunnen deze teksten dienen als een eerste stap in onderzoekend leren. Deze tekstmap kan ook als zelfstandig lesmateriaal ingezet worden zonder dat er gebruik wordt gemaakt van de Regenboog Wereldkist. Meer informatie over de losse verkoop hiervan is te vinden op de “tekstmap AVI 3”-pagina.

Comments are closed.