Werkwijze en materiaal
wereldoriëntatie & taal

Voor de thematische aanpak van wereldoriëntatie en taal heeft Leskracht tastbare en digitale leeromgevingen voor de middenbouw en bovenbouw ontwikkeld: Regenboog Wereldkist en Spectrumbox. Hiermee wordt vorm gegeven aan Wetenschap & technologie onderwijs (W&T).

Projectmatig werken
Projectmatig werken vanuit de SLO kerndoelen wereldoriëntatie en onderzoeksvragen van kinderen vraagt om een verandering van het leerkrachtgedrag. De leerkracht als coach creëert uiteenlopende mogelijkheden zodat kinderen zich optimaal kunnen ontplooien door het ontwikkelen van vaardigheden, kennis op te doen, te delen, toe te passen en te verinnerlijken. Om deze verandering op gang te brengen en te verduurzamen is een pakket aan functionaliteiten ontwikkeld:
 • Een trainingstraject om de projectmatige aanpak van Leskracht eigen te maken
 • Tastbare leeromgevingen gevuld met rijke tools en materialen voor coöperatief, onderzoekend en ondernemend leren
 • Een thematische planning verwerkt in een driejaren-cyclus samengesteld vanuit de SLO kerndoelen en de TULE-indeling van “oriëntatie op jezelf en de wereld”
 • Een digitale leeromgeving met portfolio-functie en “blended learning” video’s 
 • Thematische digitale kennisbanken (Biebboxen) gevuld met veelzijdig thematisch bronnenmateriaal voor leerlingen én leerkrachten
 • Een taalmodule voor levensecht taalleren in samenhang met wereldoriëntatie

Integrale leeromgevingen

De integrale leeromgevingen bestaan uit tastbaar en online gereedschap. Het materiaal is per bouw aangepast aan de psychologische ontwikkeling en geluksbeleving van de leerlingen. Middels aansprekende stripfiguren worden de 7 stappen van onderzoekend, ontwerpend en ondernemend leren uitgerold. Op kleurvolgorde van de regenboog leggen de stripfiguren de functionele stappen van het werkproces uit. De integrale leeromgevingen zijn niet alleen verleidelijk, maar ook gericht op het functioneel bedienen van een grote diversiteit aan kinderen. In kleine onderzoeksgroepjes worden kinderen uitgedaagd tot het stellen van onderzoeksvragen en het creëren van diverse werkstukken. Eigenaarschap is het codewoord: de concrete leerdoelen liggen vast maar de manier waarop die behaald worden, is aan de reizigers! Met een digitaal portfolio als kompas wordt iedere dwaling een leerzame ervaring, waarin 21e eeuwse vaardigheden ontwikkeld worden. De integrale leeromgevingen zijn rijk uitgerust met inhoudelijke bronnen voor wereldoriëntatie en procesbegeleidende tools. Voor het leren samenwerken is er binnen iedere leeromgeving een kind systeem met aandachtgebieden toegevoegd.

Regenboog Wereldkist: wereldoriëntatie bovenbouw
Spectrumbox: wereldoriëntatie bovenbouw
REGenboog wereldkist

De Regenboog Wereldkist is een projectmatige manier van (samen)werken voor onderzoekend en ondernemend leren van de middenbouw. Met inzet van de Regenboog Wereldkist zijn de kerndoelen en tussenleerdoelen van alle vier domeinen (Mens en Samenleving, Natuur en Techniek, Ruimte, Tijd) van wereldoriëntatie afgedekt. Het totale pakket is inclusief audiovisuele middelen en een digitale leeromgeving, samengesteld als antwoord op de onderwijsvraag van de 21e eeuw: “Hoe bereid ik een grote diversiteit aan kinderen voor op een leven lang leren in een wereld, die in hoog tempo digitaliseert?”.

Leren leren, eigen– en groepsverantwoordelijkheid, organiseren, vaardigheidsontwikkeling, ervaring opdoen, samenwerken vanuit gedragsverwachting, de randvoorwaarden van coöperatief leren, meervoudige intelligenties, communiceren, eigenaarschap, reflecteren en presenteren zijn opgenomen in het menu van de Regenboog Wereldkist. Kinderen worden aangespoord om kritisch te denken, (onderzoeks)vragen te stellen en vaardigheden te ontwikkelen die binnen alle (leer)gebieden van belang zijn. Het materiaal is aangepast aan de psychologische ontwikkeling en geluksbeleving van kinderen vanaf groep 3.

Spectrumbox

Alle tools en benodigdheden ondergebracht in één handige verrijdbare box om leerlingen vanuit hun beleving richting te geven op het gebied van persoonsvorming, talentontwikkeling en coöperatief leren. Een totaal pakket, inclusief audiovisuele middelen en een digitale leeromgeving.

De Spectrumbox is een projectmatige manier van (samen)werken voor onderzoekend en ondernemend leren van de bovenbouw. Met de inzet van de Spectrumbox zijn de kerndoelen en tussenleerdoelen van alle vier domeinen (Mens en Samenleving, Natuur en Techniek, Ruimte, Tijd) van wereldoriëntatie afgedekt. Het gebruik van Spectrumbox zorgt voor de inbedding van 21e eeuwse vaardigheden in het dagelijkse onderwijsaanbod. Leerlingen worden aangespoord om kritisch te denken, vragen te stellen en vaardigheden te ontwikkelen die binnen alle (leer)gebieden van belang zijn. Het materiaal is aangepast aan de psychologische ontwikkeling en geluksbeleving van kinderen vanaf groep 5.

het pakket

De Regenboog Wereldkist en Spectrumbox worden geleverd als een compleet pakket. Uitvoering en stijl van de onderdelen zijn afgestemd op de leeftijdsgroepen en kennen dus verschillen, maar de basis blijft hetzelfde: de werkwijze van Leskracht. Hieronder staan een aantal van de onderdelen die onderdeel uitmaken van het pakket dat meegeleverd wordt met de Regenboog Wereldkist en Spectrumbox.

Online Leeromgeving

De online leeromgeving is per bouw opgezet voor de leerkracht en de leerlingen. Met gebruik van film, beeld, audio en tekst leggen de kleurige stripfiguren alle functionele stappen van het werkproces uit. De website is niet alleen verleidelijk, maar ook gericht op het functioneel bedienen van een grote diversiteit aan kinderen. De kerndoelen (en TULE) van wereldoriëntatie zijn in de vier domeinen Mens & Maatschappij, Natuur & Techniek, Ruimte en Tijd ondergebracht digitale kennisbanken en worden dagvers onderhouden. Met een digitaal portfolio als kompas wordt iedere dwaling een leerzame ervaring, waarin 21e eeuwse vaardigheden ontwikkeld worden.

Geen leskist of -box

De Regenboog Wereldkist is geen kist! En En Spectrumbox is geen box!

Wel zijn beide leeromgevingen een tastbare vertaling om “het nieuwe leren” concreet toepasbaar te maken in en om het klaslokaal. De multifunctionele kist en box  zijn projectkast en opbergkast in één. In de Regenboog Wereldkist zit een magisch vak en een geheime opbergruimte met meer dan 100 voorwerpen die gekoppeld zijn aan de TULE doelen van wereldoriëntatie, ontdekt en opgeborgen kunnen worden.

Gefaseerd leerproces

In de gestructureerde manier van leren van Leskracht worden de verschillende fases in het leerproces gerepresenteerd door de zes waarneembare kleuren van de regenboog. Om de functionele stappen voor de kinderen herkenbaar en benoembaar te maken, zijn er zeven verschillende personages als hoofdrolspelers opgenomen in de leeromgeving. De hoofdrolspelers staan voor:

 • Oriënterende fase
 • Voorkennis activeren
 • Onderzoeksvraag definiëren
 • Concreet eindwerkstuk creëren
 • Projectregie met taken en rollen
 • Presenteren

> 100 voorwerpen

De Regenboog Wereldkist is voorzien van een dubbele deksel met een geheime opslagruimte, gevuld met ruim honderd voorwerpen op het gebied van Mens & Maatschappij, Natuur & Techniek, Ruimte en Tijd. Alle voorwerpen zijn gekoppeld aan de leerinhouden van deze vier domeinen. De thematisch geselecteerde voorwerpen worden door de leerlingen op magische wijze onderzocht en gelinkt naar interessante onderwerpen en activiteiten. Het digitale en diverse bronnenmateriaal van de kennisbanken is ook gekoppeld aan de leerinhouden en de bijbehorende voorwerpen. Binnen Spectrumbox wordt er gewerkt met Startcards en startgames.

Whiteboards

Om het project een prominente plek te geven in de klas en in de mindset van de leerlingen, worden whiteboards meegeleverd. Voor de Regenboog Wereldkist zijn dat magnetische whiteboards (2 stuks van 90 bij 60 cm):  Het whiteboard van de woordspin is een middel om de kinderen in de sfeer te brengen van het kennisgebied dat bij een voorwerp/onderwerp past. Het whiteboard voor de onderzoeksvragen wordt klassikaal opgemaakt nadat de voorkennis optimaal is geactiveerd.

Voor Spectrumbox is er een project planboard.

Driejaren-cyclus

Om zoveel mogelijk vanuit samenhang te werken, zijn de kerndoelen en TULE inhouden van de vier domeinen verwerkt in zes verschillende thema’s in drie varianten. Dit betekent dat de aangeboden leerinhouden over drie leerjaren verdeeld worden en daarmee volledig afgedekt zijn. De cyclus is digitaal eenvoudig te bewerken met  ruimte voor school eigen aanpassingen.

×

Winkelmand